Adatkezelési tájékoztató

A „Royal Canin Hungary Kft” „Keresd a párját” memóriajáték adatkezelési tájékoztatója

 

Ki az adatok kezelője?

Az adatkezelő, aki az Ön személyes adataival kapcsolatos lényeges döntéseket meghozza, így különösen aki annak céljait és eszközeit meghatározza. A „Royal Canin Hungary Kft.” „Keresd a párját” memóriajáték (továbbiakban Játék) során megvalósuló adatkezelés tekintetében a Royal Canin Hungary Kft. (továbbiakban Szervező) az adatok kezelője.

 

Lényegesebb adataink az alábbiak:

 • Név / Cégnév:            Royal Canin Hungary
 • Képviseli:                    Olvasztó Dóra
 • Székhely:                     1113 Budapest, Bocskai út 134146.
 • Cégjegyzékszám:        0109-270819
 • Adószám:                    136363662-43
 • Központi ügyfélszolgálat címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134146.
 • Telefonszám:              061-91-91-491
 • Központi email cím: info.hu@royalcanin.com

A Szervező az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az érintett számára átlátható módon kezeli. A Szervező törekedik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek és biztosítja az érintett jogainak érvényesülését, valamint megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen.

A Játék lebonyolításával a Szervező az Adamsky Positive by Hinora Group Kft.-t (továbbiakban Lebonyolító), bízta meg. A Lebonyolító a személyes adatok kezelése tekintetében a Szervező által megbízott adatfeldolgozónak minősül. A Lebonyolító lényegesebb adatai az alábbiak:

 • Név / Cégnév:             Positive by Hinora Group Kft.
 • Képviseli:                    Hinora Bálint ügyvezető (vezető tisztségviselő)
 • Székhely:                     1142 Budapest, Kassai utca 71.
 • Cégjegyzékszám:        01 09 739724
 • Adószám:                    135234392-42
 • Központi ügyfélszolgálat címe:          1142 Budapest, Kassai utca 71.
 • Telefonszám:              +3620-22868-49 vagy +36-20-252-1337
 • Központi email cím:  info@positive.hu

Mi számít személyes adatnak?

Személyes adat egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Valamely természetes személy azonosíthatóságának meghatározásakor minden olyan módszert figyelembe kell venni amelyről észszerűen feltételezhető, hogy az adatkezelő a természetes személy közvetlen vagy közvetett azonosítására felhasználhatja.

Milyen célból történik személyes adatok kezelése a Weboldalon?

A Szervező adatkezelésének célja a Játék megszervezése és a megadott adatok alapján hírlevelek kiküldése. Ezen belül az adatkezelés célja:

- az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

- nyereményjáték szervezése, bonyolítása, sorsolás;

- a nyertesek értesítése, a nyeremények eljuttatása a nyertesekhez;

- a nyereményjátékkal kapcsolatos igények kezelése, érvényesítése;

- hírlevél kiküldése, reklámozás;

Mi az adatkezelés jogalapja?

A jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok tekintetében az adatkezelés jogalapja, az Ön - megfelelő tájékoztatáson alapuló és önkéntes - hozzájárulása személyes adatainak  kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). A hozzájárulást egyrészt a személyes adatok megadásával, mint aktív cselekedettel (Hírlevél feliratkozással), illetve a jelen tájékoztató elfogadásával és a hozzájárulást igazoló check-box bejelölésével, mint aktív cselekedettel adja meg.

Jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) az amennyiben az érintett a nyereményjátékon nyer, a nyeremény utáni adózási és számviteli kötelezettség merül fel.

Hogyan vonhatom vissza hozzájárulásomat?

Ön bármikor, indokolás nélkül jogosult a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásának visszavonására.  A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás visszavonását a Szervezőnél írásban (postai úton vagy elektronikus levelezési címen) jelentheti be, az alábbi elérhetőségeken:

 • Központi ügyfélszolgálat címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134146.
 • Központi email cím:  info.hu@royalcanin.com

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremények átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti.

Milyen személyes adatait kezeljük?

A Játék lebonyolítása során az alábbi személyes adatait kezeljük.

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Az érintett által megadott adatok: név, e-mail cím, cím, születési dátum, nem

 

 

Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.

A nyertesek értesítése, a nyeremények eljuttatása a nyertesekhez.

A nyereményjátékkal kapcsolatos igények kezelése, érvényesítése

A sorsolások adatait, a nyertesek adatait, a nyereményre, a nyeremény eljuttatására, az adókötelezettségek teljesítésére vonatkozó adatokat.

Nyereményjáték szervezése, bonyolítása, sorsolás

Az érintett által megadott adatok: név, e-mail cím, születési dátum, nem.

 

A Szervező az érintettnek kiküldött reklámokkal kapcsolatban kezeli azt az adatot, hogy az érintett mely reklámokat nyitja meg, melyekre kattint rá. Az adatkezelés a reklámozáshoz kapcsolódik. Az adatokat az Adatkezelő felhasználja további reklámok küldéséhez, annak meghatározására, hogy az érintettnek milyen reklámokat küldjön.

Hírlevél kiküldése, reklámozás

 

A reklám célú adatkezelésről megtudhatok kicsit többet?

A Szervező az ingyenességet azáltal tudja fenntartani, hogy a Játékosok részére reklámozási (közvetlen üzletszerzései) tevékenységet folytat, a felhasználók által megadott adatok felhasználásával. A hírlevélre történő feliratkozás a részvétel feltétele.

Figyelemmel a fent írtakra, vagyis a szolgáltatás ingyenességére, a reklámozási célú adatkezeléshez való hozzájárulás a részvétel feltétele. A reklámok küldését a Játékos utólag megtilthatja.

Meddig kezeljük személyes adatait?

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

A Szervező a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket. Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot a Szervező törli.
 • Az érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy leiratkozik a hírlevélről. Amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy az adatok törlését érintett kéri, a Szervező az adatokat minden esetben törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha azt jogszabály, vagy hatósági rendelkezés tiltja. Amennyiben a Játékkal kapcsolatban adófizetés történt, az adózásra vonatkozó adatokat az Adatkezelő csak akkor törli, ha a törvényben meghatározott határidő eltelt.
 • Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Amennyiben az érintett a reklámozási célú adatkezelés ellen tiltakozik, az Adatkezelő az ezzel kapcsolatos adatokat törli.

A hírlevélről a levélben található link használatával bármikor leiratkozhat, valamint a Szervezőnél írásban (postai úton vagy elektronikus levelezési címen) jelentheti be, az alábbi elérhetőségeken:

 • Központi ügyfélszolgálat címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134146.
 • Központi email cím:  info.hu@royalcanin.com

Milyen adatfeldolgozókat veszünk igénybe?

A Szervező a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a Szervezővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

Személyes adatainak kezelése során a Positive by Hinora Group Kft.-t, mint adatfeldolgozót, a Játék lebonyolítása céljából vesszük igénybe.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a Lebonyolító Positive by Hinora Group Kft. alvállalkozójánál, a Sybell Informatikai Kft (1158 Budapest, Késmárk utca 7/B 2. em. 206.; Cégjegyzékszám: 01 09 293034; Adószám: 25859502-2-42; info@sybell.hu) által üzemeltetett, Budapest 1136 Victor Hugo utca 18-22. található szervereken tárolja. Adatkezelő felé az Positive by Hinora Group Kft. teljes körű titoktartási kötelezettséggel tartozik. A személyes adatai tárolásához az adatkezelő más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.

Továbbítják személyes adataimat más adatkezelő, harmadik személyek részére:

A Szervező személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az Ön egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. Amennyiben Ön ahhoz a regisztráció során hozzájárul, az adatait a Szervező továbbítja azon harmadik személy részére, akire vonatkozóan Ön a hozzájárulását megadta. A hozzájárulás úgy történik, hogy az adott adatkezelő melletti jelölőnégyzetet bejelöli. Valamennyi adatkezelő mellett elérhető az adott adatkezelő adatkezelési tájékoztatója.

Hogyan védik személyes adataimat?

A Szervező gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. A Szervező az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a Szervező érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. A Szervező érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, amely kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz

A Szervező az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök logikai és fizikai védelméről. A Szervező gondoskodik az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről.

A Szervező a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében. A munkavállalók, megbízottak, és egyéb, a Szervező érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni és védeni.

Melyek az adatkezeléssel kapcsolatban engem megillető jogosultságok?

A jogszabályok alapján Ön mindenkor jogosult kérelmezni az adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint jogosult az adatokat hordozható formában megkapni. Jogosult továbbá a személyes adatai közvetlen üzletszerzés célokra történő - beleértve a profilalkotást is - felhasználása ellen tiltakoznia.

Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérelmét társaságunknál szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton, vagy elektronikus levelezési címen) jelentheti be, az alábbi elérhetőségi címeken:

 • Központi ügyfélszolgálat címe: 1113 Budapest, Bocskai út 134146.
 • Központi email cím:  info.hu@royalcanin.com
 • Magánszemélyek személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos további információk.

Az Ön által benyújtott  jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmét annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbíráljuk és döntésünkről írásban vagy ha Ön a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíjük!

A tájékoztató a felügyeleti ajánlásokkal összhangban tartózkodik a jogszabályok teljes és szövegszerű megismétlésétől. A részletes szabályokat a GDPR III., „Az érintettek jogai” című fejezete, valamint az Infotv. tartalmazza.

Kihez fordulhatok adatkezeléssel kapcsolatos kérdésemmel, panaszommal?

A Szervező az adatvédelemmel kapcsolatos bejelentéseket a központi elérhetőségeken fogadja.

Ön jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóság vizsgálatát kezdeményezze, ha megítélése szerint a személyes adataival kapcsolatos jogainak érvényesítését a Társaságunk korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, vagy bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
 • Telefon: +36 1 391 1400
 • Telefax: +36 1 391 1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Web: naih.hu

A fentiek mellett bármikor jogosult bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, továbbá, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Bírósághoz fordulhat abban az esetben is, ha megítélése szerint Társaságunk vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Irányadó jogszabályok

A Szervező a tevékenységét az Európai Unió és Magyarország jogszabályai hatálya alatt végzi. Az adatkezelésre elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: „GDPR”). Ezen túlmenően az irányadó jogszabályok:

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

- A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DM törvény)

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.

 

A vonatkozó jogszabályok elérhetők a http://net.jogtar.hu/ címen.

További információ: MARS Adatvédelem