Játékszabályzat

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Royal Canin Hungary Kft. „Keresd a párját” memóriajáték

 

I. A Játékszabályzat hatálya

A jelen nyereményjáték szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a „Royal Canin Hungary Kft.” (Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.; Cg.: 01-09-270819; adószám: 13636366-2-43), mint a nyereményjáték szervezője (a továbbiakban: Szervező), illetve az  Positive by Hinora Group Kft. (székhelye: 1142 Budapest, Kassai utca 71. cégjegyzékszáma: 01-09-739724), mint a Játék lebonyolítója (továbbiakban: Lebonyolító) adta ki a megrendezésre kerülő „Keresd a párját” memóriajátékra vonatkozóan (a továbbiakban: Játék). A Játék a Lebonyolító által üzemeltetett weboldalon, a https://memoriajatek.royalcanin.hu/ -n érhető el.

Jelen Szabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Játékban.

A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni.

II. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban kizárólag azok a magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik 18. életévüket betöltötték, a Játék oldalán érvényes regisztrációval rendelkeznek.

A Játékban való részvételnek nem feltétele pénz fizetése, vagyoni érték nyújtása, vagy a Szervező bármely szolgáltatásának, termékének ellenérték fejében történő megvásárlása. Mindezek alapján a Játék tétfizetéshez nem kötött, így nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. A játék nem minősül bejelentés-, vagy engedélyköteles szerencsejátéknak.

A Szervező az ingyenességet azáltal tudja fenntartani, hogy a Játékosok részére reklámozási (közvetlen üzletszerzései) tevékenységet folytat, a felhasználók által megadott adatok felhasználásával. A Szervező a részvételt ezen túlmenően további adatok megadásához kötheti. Az adatkezelés – az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint – reklámozási célokat is szolgál. Figyelemmel a fent írtakra, vagyis a szolgáltatás ingyenességére, a reklámozási célú adatkezeléshez való hozzájárulás a részvétel feltétele. A reklámok küldését a Játékos utólag megtilthatja.

A részvétel feltétele továbbá, hogy a Játékos a jelen Szabályzatot, valamint Adatkezelési tájékoztatót elfogadja, és hozzájáruljon személyes adatai Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint történő kezeléséhez.

Egy Játékos csak egy alkalommal regisztrálhat. A részvétel további feltétele, hogy a Játékos által megadott adatok valósak legyenek. A Szervező fenntartja a jogot adategyeztetésre, a Játékos által megadott elérhetőségeken.

A játékban nem vehetnek részt a Szervező és Lebonyolító munkavállalói, a játék szervezésében közreműködő alvállalkozói, megbízottjai, ezek alkalmazottai, valamint a felsorolt személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói. A játékból ki vannak zárva továbbá a játék nyereményeit biztosító harmadik fél vezető tisztségviselői és a játék megvalósításában résztvevő munkavállalói, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói.

A Szervező a Játékból kizárhatja azokat a Játékosokat, akik:

- a regisztráció során valótlan adatokat adnak meg;

- többször regisztrálnak a játékra;

- más személy adatait felhasználva regisztrálnak;

- a jelen játékban, a Szervező, vagy partnere által szervezett bármely játékban, promócióban visszaélést követnek el;

- a Szervezőt, vagy a Lebonyolítót bármely módon megkárosítják, vagy erre törekszenek;

- nyerési esélyeiket tisztességtelen eszközökkel növelik, ennek érdekében bármilyen informatikai visszaélést követnek el;

- nyerési esélyeik, vagy nyereményeik növelése érdekében olyan informatikai alkalmazást használnak, amely bármely, a nyerési esélyt növelő cselekményt automatizál;

- bármely más, jogszabályba ütköző módon megkísérlik befolyásolni a játék menetét;

- jelen Szabályzat, vagy az Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit sértik.

Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.

A kizárt felhasználó adatait a Szervező törli, kivéve azon adatokat, amelyek szükségesek az újbóli regisztráció megakadályozásához. A kizárt felhasználó a játékban a későbbiekben nem vehet részt.


III. A Játék lebonyolításának folyamata, jelentkezés és részvétel a Játékban

A Játékos úgy tud részt venni a Játékban, ha a Játék időtartama alatt regisztrál és a kvíz kérdések válaszol a játékba a Royal Canin Hungary Kft . http://memoriajatek.royalcanin.hu/ oldalán. Ehhez a Játékosnak meg kell adnia az értesítési e-mail címét, születési évét, nemét és a nevét, melyet a Szervező a nyerés esetén a nyertes Játékos kiértesítésére használni fog. Ezzel egyidejűleg a Játékszabályzatot és az Adatkezelési tájékoztatót is el kell fogadnia.

A játék során toplista kerül felállításra, amelyen a kevesebb pontot gyűjtők végeznek a toplista élén.

Pontszámítás: kártyafelfedés száma (lépések szám) + a játékban eltelt idővel (másodperc).

A sorsoláson csak a memóriajátékot sikeresen játszó játékosok vesznek részt.

A Játékosnak lehetősége van eltávolítani magát a Játékból, ehhez leiratkozási szándékát írásban kell jeleznie az info@positive.hu címen, elektronikus levél formájában. Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremények átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Szabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.

Minden Játékos csak egyszer jogosult nyerni a Játékban és csak egyszer jogosult a Játékban részt venni.


IV. A Játék időtartama

A Játék kezdő időpontja: 2019. augusztus 10.

A Játék záró időpontja: 2019. december 31.

A Játékosok a megjelölt kezdő és záró időpontok között tudnak a Játékban részt venni.


V. Nyeremények

A Játék során a toplista első 3 helyezettje garantált nyereményben részesül, illetve a játékosok között további 2 nyertest sorsolunk:

  • Augusztus hónapban: 1 db „Keresd a párját” memóriajáték + 1 db törölköző
  • Szeptember hónapban: 1 db „Keresd a párját” memóriajáték + 1 db hátizsák
  • Október hónapban: 1 db „Keresd a párját” memóriajáték + 1 db esernyő
  • November hónapban: 1 db „Keresd a párját” memóriajáték + 1 db póráz
  • December hónapban 1 db „Keresd a párját” memóriajáték + 1 db termosz

 

VI. Sorsolás

A Nyeremények kisorsolására a Lebonyolító székhelyén történik: 1142 Budapest, Kassai utca 71.

A sorsoláson nem vesznek részt az időben legjobb eredményt elért első 3 helyezett játékosok.

A legalább egyszer sikeresen játszók vesznek részt a sorsoláson.

Sorsolás időpontja, adott játék hónapot követő hónap első munkanapja.

A Nyeremények kisorsolására a Játékosok közül véletlenszerű számgenerálással működő sorsoló programmal kerül sor. A Sorsolásokra 3 tagból álló sorsolási bizottság előtt kerül sor, melyről jegyzőkönyv készül.


VII. Eredményhirdetés

A Nyertesek listáját a Lebonyolító a Sorsolást követő 2 munkanapban, a www.facebook.com/RoyalCaninHU/ és a http://memoriajatek.royalcanin.hu/ oldalon teszi közzé. A Játékosok a Játékban történő részvétellel egy időben elfogadják, hogy a megadott nevüket a Lebonyolító eredményhirdetéskor közzé tegye.


VIII. Nyertesek, pótnyertesek és értesítésük, a nyeremények átadása

A Nyeremény átvételéhez a Nyertessel a Lebonyolító felveszi a kapcsolatot az általa előzetesen megadott e-mail címen. Amennyiben a Nyertes az 5 munkanapon belül történő kapcsolatfelvételre nem reagál, automatikusan lemond a Nyereményéről. A megadott hibás vagy valótlan e-mail címekből eredő eredménytelen értesítésért Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget. Ilyenkor pótnyertes hirdetésére kerül sor.

A Sorsoláson 1-1 darab pótnyertes is kisorsolásra kerül. A pótnyertesek a kisorsolás sorrendjében lépnek a nyertesek helyébe, amennyiben a nyertes Játékos a Játékra történő regisztrációt követően, de még a Sorsolás időpontja előtt eltávolítását kérvényezi a Játéból, nem jelentkezik a Nyereményért a Lebonyolítónál, a Nyereményről lemond, vagy a Játékból kizárásra kerül. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép.

A Nyereményt a Lebonyolító elsődlegesen futárszolgálati úton juttatja el a nyertes Játékos számára a kapcsolatfelvétel során megadott címre. A Szervező nem vállal felelősséget a Nyertes által megadott hibás címből eredő károkért. A Nyertes köteles a Lebonyolítóval együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremények átadásának egyeztetése megtörténjen. A Nyeremény utáni esetleges adókötelezettségek teljesítése a Szervezőt terheli. A postai kézbesítés költsége a Lebonyolítót terheli.

Amennyiben a Játékos korlátozottan cselekvőképes, nevében bármely jognyilatkozatot a törvényes képviselője jogosult tenni; a törvényes képviselő jogosult a nyeremény átvételére is.

A Szervező a Játékost a nyertes hirdetés követően is jogosult kizárni, a jelen Szabályzatban meghatározott esetekben. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt jogi úton követelje vissza, ha a nyertes Játékos kizárásának lett volna helye. A nyertes kizárása után a nyereményeket az át nem vett nyereményekre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni.


X. Egyéb rendelkezések

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót, a nyeremények kézbesítésének költségét és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Játék használata ingyenes, de a használat költségeit a Szervező nem biztosítja, az ezzel kapcsolatos költségeket a Játékosok saját maguk viselik.

Szervező a jelen Szabályzat egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. A Szervező a módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak. A Szervező nem köteles arra, hogy a módosításokról külön értesítést küldjön a Játékosok részére. A felhasználók adatainak kezelésére külön adatvédelmi tájékoztató vonatkozik, amely elérhető:
http://memoriajatek.royalcanin.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a nyereményjáték oldala, a Szervező weboldala vagy Facebook oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékost ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el, valótlan, pontatlan adatokat adott meg, vagy a megadott adatok alapján nem volt elérhető.

A Játékosok panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szervezőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Szervező a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a Játékost tájékoztatja.

A Játékos adatkezeléssel kapcsolatos jogairól az Adatkezelési tájékoztató ad tájékoztatást. A személyes adatok védelmének körén kívül eső panaszaival a Játékos fordulhat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, továbbá igénye érvényesítése érdekében keresetet terjeszthet elő a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

 

Budapest, 2019. április 04.